Visie van de school

Op de G.A. de Ridderschool beperken we ons niet alleen tot het geven van onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. We richten ons ook op de opvoeding van het kind in brede zin en zijn ons ervan bewust dat we – samen met de ouders – een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming en opvoeding van het kind.

We zijn van mening dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat uw kind zich bij ons op school veilig voelt in een goede sfeer en in een juist werkklimaat. We willen dat elk kind ervaart dat een leuke schooltijd niet alleen afhankelijk is van goed kunnen presteren en/of leren.

Een goede sfeer op school en naar vermogen presteren kun je niet los van elkaar zien. Daarom hechten we belang aan het leren samenwerken en het aanleren van een eigen verantwoordelijkheid. Samenwerkend leren wordt een steeds belangrijker onderdeel in ons onderwijs. Vanuit deze positieve sfeer (het pedagogisch klimaat) verlangen we dat elk kind optimaal presteert.

Onze school geeft veel aandacht aan het individuele kind. Tijdens de lesuren van het zelfstandig werken heeft iedere leerkracht mogelijkheden de kinderen de persoonlijke aandacht te geven die ze nodig hebben. Hierbij staat een positieve benadering centraal.